ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2551
  รายละเอียด : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 8 การตรวจเงิน ข้อ 28 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานงบการเงินเป็นรายเดือน เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอต่อนายอำเภอทราบ นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2551 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลฉวางได้รับทราบความเคลื่อนไหวทางการเงินของ อบต.ฉวาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มกราคม. 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 900 คน