ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดทำรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2551)
  รายละเอียด : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 11 เบ็ดเตล็ด ข้อ 105 ให้ส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551 )และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม. 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 969 คน