ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียด : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้รับรองรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 จึงดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 33 วรรคสามให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ ( รายละเอียดปรากฏตามเอกสารตามเอกสารแนบท้าย )
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 860 คน