ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี
  รายละเอียด : ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นชอบให้วันที่ 7 – 17 มกราคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอรวมถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของน้ำ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทุกท่านช่วยกันใช้น้ำ อย่างประหยัด เพื่อที่จะได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 851 คน