ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  รายละเอียด : ตามหนังสือสั่งการกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและ เป็นเครื่องมือในการใช้แผนจัดหาพัสดุ นั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำงวดที่ 2 (เมษายน 2554 – มิถุนายน 2554) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 1532 คน