ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  รายละเอียด : ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วย ความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงาน ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 1180 คน