ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียด :

                   ด้วยจังหวัดแจ้งให้ทุกหน่วยงานของรัฐ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                      ทางราชการ  พ.ศ.  2540  โดยให้จัดส่งสำเนาแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  (แบบ สขร.1)

และให้ปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  (แบบ สขร.1)  ให้ทราบทั่วกัน  นั้น

                   บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

(แบบ สขร.1)  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554  เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 873 คน