ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  รายละเอียด :

ด้วยจังหวัดแจ้งให้ทุกหน่วยงานของรัฐ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                      ทางราชการ  พ.ศ. 2540  โดยให้จัดส่งสำเนาแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  (แบบ สขร.1)

และให้ปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  (แบบ สขร.1)  ให้ทราบทั่วกัน  นั้น

                   บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

(แบบ สขร.1)  ประจำเดือนธันวาคม  2554  เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 867 คน