ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียด :

ด้วยจังหวัดแจ้งให้ทุกหน่วยงานของรัฐ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ                      ทางราชการ  พ.ศ. 2540  โดยให้จัดส่งสำเนาแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  (แบบ สขร.1)

และให้ปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  (แบบ สขร.1)  ให้ทราบทั่วกัน  นั้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 906 คน