ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียด :

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง จะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2ประจำปี 2556 ในวันที่ 29เมษายน  2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง นั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 24 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

จึงประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัย1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ให้ยื่นคำขอเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางต่อเลขานุการสภา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสำหับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา พ.ศ. 2554

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 850 คน