ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
669
04 พ.ย. 2562
182 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
680
18 ต.ค. 2562
183 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
631
16 ต.ค. 2562
184 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
634
08 ต.ค. 2562
185 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
660
07 ต.ค. 2562
186 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่องผลการพิจารณาการเปิดซองประมูลราคา โครงการเปิดประมูลให้เช่าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลอดจนครุภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
668
03 ต.ค. 2562
187 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นฯ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
617
30 ก.ย. 2562
188 สรุปผลความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
626
30 ก.ย. 2562
189 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง การเปิดประมูลให้เช่าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลอดจนครุภัณฑ์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นส่วนควบของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
673
26 ก.ย. 2562
190 ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
662
05 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72