ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
671
25 พ.ค. 2560
342 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
665
25 พ.ค. 2560
343 ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวางตำบลปากน้ำฉวาง และปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
662
13 พ.ค. 2560
344 ประกาศเทศบาลตำบลปากนนำ้ฉวาง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตและความโปรงใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
655
09 พ.ค. 2560
345 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วง 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
669
28 เม.ย. 2560
346 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
662
28 เม.ย. 2560
347 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
706
24 เม.ย. 2560
348 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากนำ้ฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
715
27 มี.ค. 2560
349 ประกาศเทศบาลตำบลปากนนำ้ฉวาง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมส้างคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลปากนำ้ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
652
17 มี.ค. 2560
350 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2560 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
707
01 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72