ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 การริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
7441
14 มิ.ย. 2553
582 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2554-2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
862
14 มิ.ย. 2553
583 ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
781
14 มิ.ย. 2553
584 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
864
08 มิ.ย. 2553
585 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
872
08 มิ.ย. 2553
586 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
825
21 พ.ค. 2553
587 การดำเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
868
23 เม.ย. 2553
588 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
857
18 มี.ค. 2553
589 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
870
18 มี.ค. 2553
590 ขอเชิญเข้าร่วมจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ ๒๕๕๔- ๒๕๕๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
841
03 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72