ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
23 ก.ค. 2561
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
644
23 ก.ค. 2561
273 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" และโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
18 ก.ค. 2561
274 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
632
13 ก.ค. 2561
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
638
13 ก.ค. 2561
276 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
644
03 ก.ค. 2561
277 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
28 มิ.ย. 2561
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางหมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 56 - 0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
647
27 มิ.ย. 2561
279 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์๐๐๒- ๖๑- ๐๐๐๑ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
648
27 มิ.ย. 2561
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ข่วยซ่อมแซมติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
27 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79