ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
643
27 มิ.ย. 2561
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
642
27 มิ.ย. 2561
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (วันที่๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
645
27 มิ.ย. 2561
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และกำจัดสิงปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
27 มิ.ย. 2561
285 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปปช.01) ดาวน์โหลดเอกสาร
636
27 มิ.ย. 2561
286 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาผลติน้ำประปาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
639
27 มิ.ย. 2561
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
27 มิ.ย. 2561
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
638
27 มิ.ย. 2561
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
27 มิ.ย. 2561
290 ประกาศจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
26 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79