ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง หมายเลขครุภัณฑ์ 420 - 53 - 0006, 420 - 51 - 00031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
643
23 พ.ค. 2561
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการประชุมพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
18 พ.ค. 2561
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองทีมประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
643
16 พ.ค. 2561
324 ประกาศจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2561- 30 มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
11 พ.ค. 2561
325 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ปปช.07) ดาวน์โหลดเอกสาร
642
08 พ.ค. 2561
326 ประกาศจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (เดือน พฤษภาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
642
08 พ.ค. 2561
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางหมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 59 - 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
638
07 พ.ค. 2561
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า กิ่งไม้ และถ่างป่าข้างทางถนนสายวังม่วง-แหลมยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
638
25 เม.ย. 2561
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
25 เม.ย. 2561
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองในการเรียกประชุม สภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
25 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79