ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายลอย-บ้านแหลมยูง ม.7 ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
654
24 ม.ค. 2561
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากนํ้าฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๘ สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
646
24 ม.ค. 2561
403 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง จำนวน 18 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
646
23 ม.ค. 2561
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
639
23 ม.ค. 2561
405 ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรการผู้ช่วยซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
23 ม.ค. 2561
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
23 ม.ค. 2561
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถส่วนกลางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
649
23 ม.ค. 2561
408 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาพาหนะเดินทาง (รถทัวร์ปรับอากาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
649
22 ม.ค. 2561
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายในชุมชน เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
652
22 ม.ค. 2561
410 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะเดินทาง (รถทัวร์ปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบระมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายในชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจา ดาวน์โหลดเอกสาร
642
22 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79