Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode: อบต.ฉวาง
14 ก.พ. 49
วันนี้ :
10 คน
เมื่อวาน :
19 คน
เดือนนี้ :
310 คน
เดือนที่แล้ว :
470 คน
ปีนี้ :
2,304 คน
ปีที่แล้ว :
5,939 คน
ทั้งหมด :
25,540 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 34.231.247.88
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม 07-11-56
แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
 
เขียนที่ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
 
วันที่    เดือน    พ.ศ.  
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง
      ข้าพเจ้า** นาย/ นาง/ นางสาว  นามสกุล**    อายุ      ปี
เกิดวันที่    เดือน      พ.ศ.     อยู่บ้านเลขที่**  หมู่ที่**
ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ **

หมายเลขบัตรประชาชน     ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

อุปโภค-บริโภคเนื่องจาก    ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อน

ไม่มีน้ำอุปโภค-บริโภค จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อ ใช้ในกิจวัตรประจำวัน ใช้ในการจัดงาน 

  จำนวน     คัน  ในวันที่    เดือน    พ.ศ.  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
   
   
(หมายเหตุ** ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล)
รหัสส่งข้อมูล :